مواد شیمیایی آلی و معدنی

زایلین
تولوئن
متانول
نرمال بوتانول
ایزو بوتانول
مونو اتیلن گلایکول (meg)
پلی اتیلن گلایکول (peg)
دی اتیلن گلایکول (deg)
بوتیل گلایکول
اتیل گلایکول


ایزو پروپیل %45 و %99
متیلن کلراید
پلی ونیل الکل
انواع رزین اپوکسی
پترو رزین
انواع پیگمنت
استون
فنل
استایرن مونومراسید فسفریک
نیتریت سدیم
سیلکو هگزانون
دو اتیل هگزانول
مونو پروپیلن گلایکول (meg)
رزین فنولیک
اسید آکریلیک
اوره
بوتیل گلیکول استات
بوراکس
پارافین

سولفات آمونیوم
سولفات منگنز
انیدرید فتالیک
کائولن
کلبات
سرب
کربوکسی متیل سلولز c.m.c
انیدرید مالئیک
بیس فنل آ (bpa)
انواع رزینهای پلی استر خاص برای رنگهای پودری
انواع افزودنیهای خاص رنگهای پودری