صنایع غذایی و دارویی

اسید استیک
ان هگران دارویی
اسید آسکوربیک
اسید فسفریک
اسید فرمیک
پودر ژلاتین
انواع ویتامین
ضد کپک
اسید سیتریک
تری پلی فسفات سدیم
سود پرک
سود مایع
گوآرگام
گلیسیرین
جوش شیرین
زانتانگام
سویا لستین
تری سیترات سدیم
آب مقطر
اسید لاکتیک
پودر کاکائو
پودر خامه
نگهدارنده
ادپیک اسید
اسید اولئیک
اسید چرب نارگیل
انواع پودر کاکائو
دکستروز
روغن سویا
روغن کرچک
بنزوات سدیم
سدیم ساخارین
ویتامین ( E )
آب ژاول
آمونیوم پر سولفات
اسید سولفامیک
اسید لاکتیک
ایزو پروپیل الکل
پارافین
متا بی سولفیت سدیم
سولفات آمونیوم
سیترات سدیم
انیدرید مالئیک
C.M.C
مونو پروپیلن گلایکول